องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
113 หมู่ที่ 4 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์/โทรสาร 036-784619
Email: bkm_lopburi@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/bkm.lopburi

แบบฟอร์มติดต่อ


ยึดมั่นธรรมภิบาล บริหารเพื่อประชาชน