การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัด

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงจอแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างส่วนราชการภายในสำนักปลัด ตามตำแหน่งงาน/ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดตามกรอบโครงสร้างอัตรากำลัง 3 ปี ตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์