การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

เพื่อให้การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์