การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์