นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สมมารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์