นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร บุคคลได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทาง และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก จะนําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดทํา เพื่อเป้าหมาย สําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลอย่างยั่งยืน

คอมเมนท์