คำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. 2565

คอมเมนท์