งานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เน้นหนักการแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งานพัฒนา มุ่งพัฒนา 3 ด้าน คือ การพัฒนาคนให้มีความพร้อมด้านสติปัญหา ร่างกาย จิตใจ โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การพัฒนาพื้นที่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาการบริหารจัดการเน้นการสร้างจิตสำนึกแก่ผู้บริหาร
การบริการประชาชน ต้องทำงานเชิงรุก เข้าหาประชาชนด้วยการออกเยี่ยมเยียน สร้างความรู้จักคุ้นเคยและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในระดับหมู่บ้าน ตำบล การจัดบริการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อนำบริการต่างๆของรัฐให้เข้าถึงประชาชน และการปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการให้บริการประชาชน
การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อมตลอดจนมีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
การสงเคราะห์ประชาชน กำหนดให้มีการสำรวจ วางแผนให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  โดยประสานให้ทางหมู่บ้านเป็นฐานร่วมคิดร่วมคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ แล้วนำมาจัดลำดับตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรม
งานความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีกำลัง อปพร.ในพื้นที่ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปถึงที่เกิดเหตุ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
งานประชาสัมพันธ์และการรายงานผลการดำเนินงานซึ่งเป็นหัวใจหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนประชาชน และหน่วยงานอื่นๆได้รับรู้ รับทราบผลงานที่ได้ดำเนินการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน ประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบล
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้นในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการในบางด้านอาจก่อให้เกิดปัญหา ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้นำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไปปรับปรุง แก้ไขตลอดจนชี้แจงและทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนโดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารด้วยความโปร่งใส