นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล