ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก แสดงเจตจำนงสุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาดและ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันแลฃะปราบปรามการทุจริต มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของแผ่นดิน ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์