ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (งานป้องักน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (งานป้องักน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ

  • 4. (239 kB)