ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางขันหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางขันหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์