ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

คอมเมนท์