รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลทราบเป็นประจำทุกไตรมาส บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังรายละเอียดที่แนบ

คอมเมนท์