ผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 16 รายการ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุณรดาภัณฑ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 36,150 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์