ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านวัฒมณี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์