โครงการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ขอประชาสัมพันธ์ การประกาศสอบราคาโครงการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ราคากลางของงานสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 293,000.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อและรับเอกสาร ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ในราคาชุดละ 300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  ประกาศลงวันที่ 8  กันยายน  2558 ถึงวันที่ 21  กันยายน  2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-617370 เว๊บไซต์ www.bangkanmark.org

คอมเมนท์