สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัสติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ขอประชาสัมพันธ์ การประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัสติกส์คอนกรีต  หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2  ราคากลางของงานสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 802,000.-บาท (แปดแสนสองพันบาทถ้วน)  ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อและรับเอกสาร ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ในราคาชุดละ 800.-บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)  ประกาศลงวันที่ 8  กันยายน  2558 ถึงวันที่ 21  กันยายน  2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-617370 เว๊บไซต์ www.bangkanmark.org

คอมเมนท์