แผนการจัดหาพัสดุ โอนเพิ่มจากการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ครั้งที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

แผนการจัดหาพัสดุ โอนเพิ่มจากการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558  ครั้งที่  วันที่  22  กรกฎาคม  2558

คอมเมนท์