การร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอแจ้งว่าในการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่มีเรื่องการร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

คอมเมนท์