ตารางแสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานปี 2557

ตารางแสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานปี 2557 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

คอมเมนท์