ตารางแสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานปี 2558

ตารางแสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานปี 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์