โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 255 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์