โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 3

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต ความกว้าง 5 เมตร ความยาว 310 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์