โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรราคากลางโครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 8 เพื่อปรับปรุงและขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 393 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,572 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์