ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องตัดหญ้าวันพัฒนาผู่บ้าน โครงการวันพ่อแห่งชาติ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขชันหมากได้มีการจัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องตัดหญ้าวันพัฒนาผู่บ้าน โครงการวันพ่อแห่งชาติ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขชันหมากได้มีการจัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนท์