โครงการก่อสร้างทางเชื่อมลาดยางแอสฟัสติกท์คอนกรีต (ทางขึ้นลง)จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมลาดยางแอสฟัสติกท์คอนกรีต (ทางขึ้นลง)จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 8  และหมู่ที่ 9 เพื่อลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต (ทางขึ้นลง) จานวน 2 จุด หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 จุดที่ 1 ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 148 เมตร ความหนา 0.04 เมตร จุดที่ 2 ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 85 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 699 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์