โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กพร้อมบ่อพัก  หมู่ที่ 11 เพื่อวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ้านวน 108 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตะแกรงเหล็กจ้านวน 13 บ่อ พร้อมป้ายโครงการจ้านวน 1 ป้าย มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์