โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4 เพื่อก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 158.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมส่วนขยายไม่น้อยกว่า 632.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์