การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 22 ต.ค.2558 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 และะหมู่ที่ 10 สายคันคลองระบายชัยนาทป่าสัก 3 ฝั่งขวา จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 บริเวณถนนคสล.เดิมไปทางถนนทางหลวง 311 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 175 เมตร ความหนา 0.15 เมตร และช่วงที่ 2 บริเวณหมู่ที่ 10 เริ่มจาก คสล.เดิมไปทางโรงสูบน้ำประปา หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวม 2 ช่วงรวมส่วนขยายไม่น้อยกว่า 1,348 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จากผู้รัจ้างในวันที่ 4 พ.ย.2558 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์