การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-4

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างฝั่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-4 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2559 ลงวันที่ 30 ก.ย.2559 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-4 ถนนสายคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา เริ่มจากทางแยกหลังโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขันหมากไปทางทิศตะวันตก ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 635.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมส่วนขยายไม่น้อยกว่า 2,540.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จากผู้รับจ้าง ในวันที่ 9 ธ.ค.2559 จึงขอประชาสัมพันธ์ตามรายละเอียดประกาศแนบท้ายนี้

คอมเมนท์