การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงและขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงและขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 19/2559 ลงวันที่ 30 ก.ย.2559 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการปรับปรุงและขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ถนนสายกลางหมุ่บ้านเริ่มจากสี่แยกวัดสิงห์ทองถึงบริเวณหลังสหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 393.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,574.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จากผู้รับจ้างในวันที่ 18 พ.ย.2559 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์