การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างทางเชื่อมลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 17/2559 ลงวันที่ 19 ก.ย.2559 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างทางเชื่อมลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 (ทางขึ้นลง) จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 148.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร จุดที่ 2 ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 85.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 699.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายจากผู้รับจ้าง ในวันที่ 18 พ.ย.2559 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์