การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 6

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 16/2559 ลงวันที่ 19 ก.ย.2559 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 บริเวณซยอบ้านนายมะลิ หมอบอก ความกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 53.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลติกท์ ไม่น้อยกว่า 32.50 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรแและป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จากผู้รับจ้าง ในวันที่ 18 พ.ย.2559 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์