การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 3

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 15/2559 ลงวันที่ 19 ก.ย.2559 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณถนนสายกลางหมู่บ้านเริ่มจากสามแยกวัดโพธิ์ระหัตถึงสามแยกวัดกลาง ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 310.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพิ้นที่ลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,550.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จากผู้รับจ้าง ในวันที่ 18 พ.ย.2559 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์