การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 2

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 14/2559 ลงวันที่ 19 ก.ย.2559 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บริเวณถนนสายหน้าวัดราษฎรศัทธาทำถึงสามแยกสายกลางหมู่บ้าน ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 255.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย จากผู้รับจ้าง ในวันที่ 18 พ.ย.2559 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์