การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4-5

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4-5 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2559 ลงวันที่ 23 ส.ค.2559 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4-5 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 149.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 391.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมส่วนขยายไม่น้อยกว่า 2,180 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย จากผู้รับจ้าง ในวันที่ 29 ก.ย.2559 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์