การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6/2559 ลงวันที่ 22 ต.ค. 2558 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนายเคลื่อน เม้ยขันหมาก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 185 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย จากผู้รับจ้าง ในวันที่ 9 ก.ย.2559 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์