การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 10/2559 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2559 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 บริเวณถนนสายกลางหมู่บ้านต่อจากบ่อพักเดิมถึงสุดเขตถนน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 108 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริเหล็กฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 13 บ่อ และเปลี่ยนฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อพักเดิม เป็นฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 7 ฝา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 โครงการ จากผู้รับจ้าง ในวันที่ 18 ส.ค.2559 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์