การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 11/2559 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2559 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ถนนสายคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งซ้าย เริ่มจากเชิงสะพานหลักงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากไปทางทิศตะวันออก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 158 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมส่วนขยายไม่น้อยกว่า 632 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย จากผู้รับจ้าง ในวันที่ 25 ก.ค.2559 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์