การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อบ่อพัก หมู่ที่ 12

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อบ่อพัก หมู่ที่ 12 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2559 ลงวันที่ 22 ต.ค.2558 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อบ่อพัก หมู่ที่ 12 ถนนสายกลางหมู่บ้านเริ่มจากบ่อพักเดิมถึงบริเวณบ้านนางฉัตร ทองสุก วางท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 116 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 13 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จากผุ้รับจ้าง ในวันที่ 8 มิ.ย.2559 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์