การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2559 ลงวันที่ 29 ต.ค.2558 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บริเวณถนนสายบ้านหนองแก้วไปบ้างดงกระทุ่ม ต่อจากคสล.เดิม ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 205 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จากผู้รับจ้าง ในวันที่ 11 ธ.ค.2558 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์