การตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 4/2559 ลงวันที่ 22 ต.ค.2558 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บริเวณถนนสายกลางหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายลี ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 10 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคุลตามสภาพพื้นที่ จุดที่ 2 บริเวณบ้านนางสมจิตร สุขโรจน์ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 72 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ จุดที่ 3 บริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรี ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 2 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่่า 8 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายจากผู้รับจ้าง ในวันที่ 2 ธ.ค.2558 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์