การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 7/2559 ลงวันที่ 29 ต.ค.2558 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ถนนสายคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา 1 ขวา 21 ขวาฝั่งขวา เริ่มจากซุุ้มประตุวัดทองแท่งไปทางตำบลโพธิ์ตลาดแก้ว ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 147 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมส่วนขยายไม่น้อยกว่า 633 ตารรางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จากผุู้รับจ้าง ในวันที่ 25 พ.ย.2558 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์