การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 9/2559 ลงวันที่ 29 ต.ค.2558 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านพ.ต.ฉลอง ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 157 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมส่วนขยายไม่น้อยกว่า 403 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จากผู้รับจ้าง ในวันที่ 25 พ.ย.2558 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์