การตรวจรับการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 5 ต.ค.2558 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณต่อจากบ่อพักเดิม บริเวณบ้านนายวิเชียร พันธ์เสมา ถึงเรือนรัรองวัดกลาง วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 135 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาตะแกรงเหล็กจำนวน 15 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จากผู้รับจ้าง ในวันที่ 18 พ.ย.2558 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์