การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 5 ต.ค.2558 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนหมาก ได้รับแจ้งขอส่งมอบงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 บริเวณถนนสายกลางหมู่บ้าน เริ่มจากเขตติดต่อตำบลพรหมาสตร์ถึงหมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายมะระ หมอบอก ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 550 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัสติกส์คอนกรีตไม่น้อยกว่ 2,750 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จากผู้รับจ้าง ในวันที่ 18 พ.ย.2559 จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์