ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางการจ้างออกแบบ วงเงิน 450,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์