ขอบเขตงาน TOR โครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพื่อให้การปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากรองรับการปฏิบัติงาน และความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่มีแบบรูปรายการที่จะใช้ดำเนินการก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบเพื่อให้ได้แบบรูปรายการ และรายการประกอบแบบที่สามารถนำไปก่อสร้างได้ จึงกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์