การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการตรวจอสบการจ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ปรากฎว่าการรับ-จ่าย เป็นไปอย่างถูกต้องพัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีทะเบียน และจำหน่ายพัสดุชำรุดหรือเสียหาย เสื่อมคุณภาพหรือสูญหายเรียบร้อยแล้ว

คอมเมนท์

เอกสารแนบ